Det er ulike faktorer som kan stresse laksen. Ifølge FoU-sjef på Fiskehelse, Henrik Duesund, representerer disse utfordringene også muligheter til å bli bedre.

«Cermaqs arbeid med fiskevelferd spenner fra at hver enkelt ansatt tar vare på fisken ved hvert settefiskanlegg og oppdrettsanlegg, til Cermaqs prioriteringer når det gjelder forskning og teknologiutvikling. Alt dette er basert på en dyp erkjennelse av hvordan mangelfull fiskehelse og -velferd påvirker miljømessige og økonomiske resultater, sier Duesund.

“Cermaqs arbeid med fiskevelferd spenner fra at hver enkelt ansatt tar vare på fisken ved hvert settefiskanlegg og oppdrettsanlegg, til Cermaqs prioriteringer når det gjelder forskning og teknologiutvikling”

–Henrik Duesund, FoU-sjef på Fiskehelse

Allerede i 1965 ble de fem frihetene fra stressfaktorer som alle oppdrettsdyr bør nyte godt av utviklet og senere adoptert av Verdensorganisasjonen for dyrehelse (OIE). Cermaq har laget en velferdspolitikk basert på disse prinsippene.

De fem frihetene

  1. Frihet fra sult og tørst
  2. Frihet fra ubehag
  3. Frihet fra smerte, skade eller sykdom
  4. Frihet til å uttrykke normal atferd
  5. Frihet fra frykt og nød

I 2018 oppsummerte FishWell-rapporten all tilgjengelig vitenskapelig kunnskap om velferden til oppdrettslaks. Duesund sier at Cermaq var raskt ute med å implementere denne kunnskapen i sitt system for å skåre laksen på definerte velferdsindikatorer. Cermaq skårer nå velferden på tre nivåer; miljø, bestand og individ. Det er utviklet en app for å lette innsamlingen av dataene, men vi leter alltid etter måter å forbedre innsamlingen av velferdsdata på.

Kopierer naturlige forhold

Selv om oppdrettslaks ikke har det samme livet som villaks, har produksjonssyklusen i oppdrett som mål å etterligne naturlige forhold, samtidig som den overholder disse fem frihetene.

– Overlevelsen for oppdrettslaks er enormt høy sammenlignet med den man finner i naturen. Slik bør det også være. I naturen er overlevelsesraten rundt 5 %, i vårt oppdrett er den årlige overlevelsesraten 95 %. Målet vårt er å øke overlevelsesraten, sier Duesund.

“Overlevelsesraten for oppdrettslaks er enormt høy sammenlignet med den man finner i naturen. Slik bør det også være.”

–Henrik Duesund, FoU-sjef på Fiskehelse

Oppdrettslaks har et forutsigbart kosthold sammenlignet med villaks. Det er ikke behov for jakt på fisk og insekter, og fiskene får et vitenskapsbasert fôr med alle nødvendige næringsstoffer, og de slipper å slåss om maten. Mens havoppdrettslaks har mye plass i en merd, er rommet fortsatt begrenset av et garn, sier Duesund.

Naturlig versus kronisk stress

Forstyrrelser og andre faktorer kan forårsake stress hos fisk.

"Stress er naturlig og en viktig fysiologisk funksjon, og noe stress er positivt. Permanent stress på et høyt nivå endrer imidlertid bildet. Kronisk stress over tid vil påvirke de grunnleggende fysiologiske prosessene i laksen som kan føre til at fisken blir mer mottakelig for patogener som forårsaker sykdom, sier Duesund.

“Stress er naturlig og en viktig fysiologisk funksjon, og noe stress er positivt. Permanent stress på et høyt nivå endrer imidlertid bildet.”

–Henrik Duesund, FoU-sjef på Fiskehelse

Beskyttelse av laks mot patogener skjer hovedsakelig ved å vaksinere fisken, screene stamfisk for å ta ut fisk som kan overføre patogener til avkom, og unngå unødvendig håndtering av fisken. Det er også viktig å sikre den generelle helsen til fisken, slik at immunsystemet kan bekjempe patogener ved behov. Hver laks som settes til sjøs over hele verden er vaksinert og dette er det viktigste forebyggende verktøyet nummer én og dermed et viktig middel for å øke den generelle velferden.

Do not disturb Fig 1
Temperatur og oksygen er elementer som er avgjørende for god vannkvalitet.

Forsiktig håndtering av fisken

Ifølge Cermaq er en god start på livet avgjørende for laksen, da akkumulert stress hos yngel og smolt reduserer fiskens evne til å tilpasse seg et godt liv i sjøen.

Smolten må derfor ha optimale forhold, som god vannkvalitet, i sin første fase i ferskvann. – Vi må også sørge for homogen smoltifisering og minimere antall håndteringer i settefiskfasen, sier Duesund.

Forbedring for hvert steg

Forebyggende lakselushåndtering er svært viktig for alle lakseoppdrettere – og en viktig måte å redusere behandlingsbehovet og dermed stress. Optimalisert fôr- og dypvannsfôring, forståelse for lusebiologi og intrikat kunnskap om oppdrettsanlegg er andre viktige faktorer.

“Forebyggende lakselushåndtering er svært viktig for alle lakseoppdrettere – og en viktig måte å redusere behandlingsbehovet og dermed stress.”

–Henrik Duesund, FoU-sjef på Fiskehelse

Ny teknologi som muliggjør individuell oppdrett gjennom teknologi som iFarm, som Cermaq utvikler, kan være en viktig måte å redusere lakselusnivået og håndteringen ved å sortere ut eventuell syk fisk ved hjelp av sensorer.

På den måten forblir alle de andre fiskene i merden uforstyrret. Teknologi som skiller laksen fra havet utenfor, som Cermaqs lukkede systemer (SCCS og Certus), reduserer også disse stressfaktorene. Det er imidlertid viktig å sikre at ny teknologi ikke introduserer andre stressfaktorer.

– Robust smolt er nøkkelen til å sikre at laksen kan trives i sjøvann. Dette starter med ferskvannsproduksjon. Basert på forskning og testing er det gjort endringer for eksempel i diameter og bøyning av rør. Å unngå stressende situasjoner for fisken er grunnlaget for Cermaqs forskning og drift, sier Duesund.

Vil du lese mer?

01 From harm to harmony featured image 1

Fra jegere til ansvarlige oppdrettere

Gjennom historien har vi avansert fra jegere til bønder på land. De samme endringene har skjedd i havet – med lakseoppdrett som ledende innenfor havbruk i stor global skala.