Smoltanlegg på Sørøya

Cermaq vurderer å bygge nytt anlegg for produksjon av postsmolt i Hasvik på Sørøya i Finnmark. Her er litt informasjon om hva vi planlegger, hva det betyr og hva som er siste status i prosjektet

Siste nytt

Her er det som har skjedd i prosjektet i det siste:

Cermaq inviterer til samspillskonkurranse om smoltanlegget

Cermaq har invitert fem entreprenører til å delta i en samspillskonkurranse for å bygge det planlagte settefiskanlegget på Sørøya.
En samspillskonkurranse vil gi en økt mulighet for samspill rundt løsninger og pris i en markedssituasjon med økt usikkerhet og risiko. Avtalen vil innebære samspill mellom hovedentreprisene for prosessleveranse og byggleveranse samt byggherre, og vil gi integrerte prosesser for å utvikle en helhetlig løsning, avklare grensesnitt og evaluere risiko og muligheter i prosjektet.

Følgende entreprenører er invitert:
- Bjørn Bygg
- Consto
- Totalbetong
- Veidekke
- Backe

Statsforvalteren har gitt klarsignal

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har gitt tillatelse etter forurensingsloven til etablering av et nytt landbasert anlegg på Veines i Hasvik kommune. Tillatelsen har en øvre produksjonsramme på 15 millioner settefisk og 4000 tonn MTB per år.

Utgravinger av samiske kulturminner på byggetomta ferdigstilt

I juni gjennomførte Universitetet i Tromsø utgravinger på byggetomta på oppdrag fra Sametinget. Det ble gjort funn av flere nye hellegroper. Dette er anlegg for produksjon av marin olje, som ble brukt i jernalderen (ca. 600-1000 e.Kr.). Det ble også gjort beinfunn av både hval, rein og elg, noe som tyder på at området igjennom tiden har utnyttet både marine og land-ressurser. Foto: Norges arktiske universitetsmuseum, UiT

Utgravinger hellegroper

Skoleklasse fra Sørøya på tur til Tokyo

I begynnelsen av juni reiste 10.klasse ved Hasvik skole på studietur til Tokyo, for å se nærmere på sjømatens ferd fra Sørøya og ut i verden. Cermaq var en av de stolte sponsorene til turen, og vi fikk også et bilde av gjengen fra Hasvik foran Mitsubishi Corporation sitt hovedkontor i Tokyo. De la ut mange oppdateringer underveis på turen, og vi syns det var spennende å følge dem på reisen.

Skoleklasse på tur

Hva planlegger Cermaq å bygge på Sørøya?

 • Produksjon og tilgang på smolt er en viktig del av verdikjeden vår. Alle våre sjø-anlegg ligger nord for Polarsirkelen, langs kysten i Nordland og Vest-Finnmark.

  Som del av vår langsiktige strategi er det viktig for oss å i stor grad være selvforsynt med smolt og å produsere smolt nært våre sjø-anlegg i Nordland og Vest-Finnmark. I dag ligger alle våre smolt-anlegg i Nordland.

  Vi planlegger derfor å bygge et nytt moderne anlegg på Sørøya i Finnmark for produksjon av 12 millioner stor settefisk ("postsmolt") årlig basert på vann-resirkulerings-teknologi (RAS)

  Fisken trenger store mengder ferskvann. Det planlagte anlegget vil benytte resirkuleringsteknologi for å gjenbruke ca. 98-99 prosent av vannet.

  Foreløpige dimensjoner på det planlagte anlegget:
 • ca. 12 millioner settefisk (smolt) i året
 • Smoltstørrelser på ca. 200 - 400 gram, totalt ca. 3 200 tonn biomasse i året
 • 20 000 m2
Hva planlegger vi å bygge
Skisse av det planlagte anlegget

Hvorfor Veines i Hasvik kommune?

For å sikre optimale forhold for smolten/settefisken, er det viktig med:

 • en god ferskvannskilde (rent vann i tilstrekkelige mengder)
 • biologisk sikkerhet (mellom annet avstand til annen oppdrett, fiskeforedling, villaks), det vil si minimere sjansen for spredning av eksempelvis virus og bakterier til og fra anlegget
 • infrastruktur; tilstrekkelig og egnet areal, god havn, kraftforsyning, vei- og flyforbindelser etc.


Vi har undersøkt mange potensielle lokasjoner i Vest-Finnmark, og har endt opp med å velge Veines i Hasvik kommune på Sørøya som det beste alternativet.

Eggevassdraget vil bli benyttet som ferskvannskilde. i tillegg til at vannet har høy kvalitet, er vassdraget allerede regulert og benyttet til kraftproduksjon. Dette betyr at det er eksisterende infrastruktur som kan brukes, noe som minimerer behovet for nye inngrep i naturen rundt vassdraget. Etablering av ferskvannstilførsel til settefiskanlegget utføres i samarbeid med Hammerfest Energi, som drifter kraftproduksjon på stedet.

Infrastruktur
Skisse som viser planlagt infrastruktur rundt det planlagte anlegget

Overordnet fremdriftsplan

Fremdriftsplan
Endelig tidsplan vedtas ved beslutning om å gjennomføre prosjektet - ca. Q1 2023

Ringvirkninger fra et nytt settefiskanlegg i Hasvik på Sørøya

 • Et eventuelt nytt anlegg vil kunne gi 20-25 nye arbeidsplasser ved full drift, og dermed bli en stor og viktig arbeidsplass i regionen
 • For hvert årsverk i Cermaq skapes det ca. 1,4 årsverk i andre næringer som ringvirkningseffekt (tall fra Samfunnsøkonomisk Analyse sitt samfunnsregnskap for Cermaq).
 • Anleggsperioden kan gi muligheter for lokalt næringsliv
 • Anlegget vil øke etterspørselen etter høyteknologisk kompetanse betydelig