Hvordan håndterer vi lakselus uten å bruke metoder som skader laks, miljø eller biologisk mangfold?

Over tusenvis av år har lakselus og laks utviklet et komplekst forhold – slik tilfellet er med de fleste parasitter og deres verter.

"Utfordringene knyttet til denne dynamikken kan oppleves som overveldende, men Cermaq ser på flere måter å forbedre situasjonen på," sier Marcelo Imilan, Fish Health Deputy Manager i Cermaq Chile.

Flere måter å håndtere lakselus på

Mens det er mange likheter mellom luseutfordringene i Chile, Norge og Canada, er lakselusen som lever på laks av forskjellige arter i disse tre regionene.

Disse små skapningene forekommer i mange typer og former. Noen er spesifikke for laks, mens noen forekommer på mange forskjellige arter. Lakselusen formerer seg raskt, har korte livssykluser og legger mange egg.

– Det er mange verktøy og tiltak vi kan bruke, og det er viktig at det er mange alternativer slik at vi kan veksle mellom dem og alltid velge den beste tilnærmingen for hver situasjon. Pågående forskning og utvikling vil legge til nye verktøy i verktøykassen, og bidra til at vi kan håndtere lakselus på en god måte for både villaks og oppdrettslaks, sier Imilan.

Ulike utfordringer og ulike lusetyper

- Hvordan er situasjonen med lakselus forskjellig i de ulike landene der Cermaq har virksomhet?

"Arten av lakselus som hovedsakelig infiserer laks i BC, Canada, er spesifikke for laks. Noen typer stillehavslaks er ikke like plaget av disse lakselusene som andre er, inkludert atlantisk laks som oppdrettes på kysten av British Columbia. De mange artene av stillehavslaks er viktige både for kommersielt fiskeri og for kulturen og økonomien til mange urbefolkningsgrupper, sier Imilan.

Antall stillehavslaks er langt flere enn oppdrettslaks i British Columbia. Selv om det ikke er noen bekreftet sammenheng mellom lakselus og reduksjon i villaksen, tar Cermaq eventuelle bekymringer på alvor og jobber iherdig for å redusere risikoen for villaksen, sier Imilan.

– I Norge er både lakselus og andre lusearter et problem. Siden antallet laks i oppdrettsanleggene er flere enn villaksen som returnerer til elvene, er det bekymring for at lakselus fra lakseanleggene reduserer antallet smoltfisk når de passerer oppdrettsanlegg, forklarer han.

“Vi tar alle bekymringer på alvor og jobber iherdig for å redusere risikoen for villaksen.”

–Marcelo Imilan, Fish Health Deputy Manager at Cermaq Chile

«I Chile og på resten av den sørlige halvkule ble laksen introdusert av mennesker for oppdrett. Lusa er ikke spesifikk for laks, og lever på mange lokale fisketyper i tillegg til laks. I tillegg til å stresse laksen, kan lusa være smittebærere for enkelte sykdommer, sier Imilan.

Tackling Sea Lice fig 1 PLACEHOLDER

Hvordan unngå lakselus

– Er det mulig å unngå lakselus helt?

"Hos Cermaq er forebyggende tiltak alltid en prioritet. Vi undersøker for tiden å forhindre at lakselus fester seg til laksen ved å separere dem, enten holde laksen dypere i merda, under det øvre nivået på 0-10 meter under overflaten der lusa typisk finnes, eller ved å innføre fysiske barrierer for å hindre lusa i å komme inn i merda", sier Imilan.

Dypvannsfôring og nedsenkbare merder er begge alternativer for å holde fisken dypere i sjøen og testes av Cermaq i Norge. Med disse løsningene må Cermaq sørge for at laksen også kan komme seg til overflaten for å fylle svømmeblæren. Disse metodene kan brukes der forholdene tillater det i særlig sensitive perioder eller særlig sensitive områder.

"Fysiske barrierer kan være luseskjørt rundt det øvre nivået av merda, eller halvlukkede eller lukkede merder. Med disse løsningene må vi sikre at vannkvaliteten og oksygennivået ikke kompromitteres ved å stenge merda, sier Imilan.

En skånsom tilnærming

Den mest skånsomme måten å fjerne lakselus på er å unngå å flytte fisken.

– Når vi bruker laser nede i merden, kan laksen svømme uforstyrret ettersom laseren gjenkjenner og skyter lakselusen på avstand. Hvilke metoder som brukes avhenger av ulike faktorer som fiskens størrelse, sjøtemperaturer, og hvilken metode som er mest skånsom i hvert enkelt tilfelle.

Med iFarm vil vi være i stand til å skånsomt sortere fisken under vann i merden og behandle kun de individene som trenger det. Å unngå kollektiv behandling er nøkkelen for mer effektiv og skånsom fjerning av lakselus, sier Imilan.

Bruk av «rensefisk» kan være effektivt for å holde lakselus unna, men er ikke Cermaqs foretrukne metode, da det er svært vanskelig å sikre rensefiskens velferd.

Forsiktig behandling

Oppdrettslaksen behandles for å holde lusenivået lavt, og for å redusere risikoen for overføring til andre ville, marine arter. Bruk av medisiner mot lakselus krever veterinærresept og tilsyn.

Cermaq er åpen om lusesituasjonen og rapporterer tall om lakselus og behandlingsmetoder offentlig.

Tackling Sea Lice fig 2
Laks trenger å komme opp til overflaten med jevne mellomrom for å fylle svømmeblæren. Dessverre er det i de øvre vannlagene at også lakselusen holder til.