Løsningen finnes i havet / Miljø-utfordringen

Lukkede merder gir tettere overvåking og renere miljø

Cermaqs lukkede merdsystem beskytter både oppdretts- og ville økosystemer.

Kyst- og urfolkssamfunn har sterke forbindelser til havet og artene som lever i disse unike økosystemene. Når havbruk finner sted i disse regionene, er det naturlig å ønske å forstå eventuelle påvirkninger fra oppdrettsanleggene.

Et særskilt område å studere nærmere er sammenhengen mellom lakselus, deres innvirkning på oppdrettslaks, og hvordan denne parasitten infiserer villfisk. Cermaq erkjenner at dette er noe som må tas på alvor, og har over mange år jobbet for å koordinere sin drift med de lokale migrasjonsmønstrene til villaksen for å beskytte den når den vandrer opp i og ut fra elvene.

Men de siste årene har Cermaq gjort andre fremskritt som vil forbedre helsen til både oppdrettsfisk og de i miljøet rundt.

"Oppdrett i lukkede merder muliggjør en tettere kontroll med mange faktorer som vannoksygeneringsnivå, temperatur og hydrodynamisk strømning. Det gir også mulighet for tettere overvåking av fiskehelsen gjennom bruk av sensorteknologi og dermed forbedringer av dyrevelferden", sier Harald Takle, Cermaq leder for sjef for strategi og innovasjon i sjø.

Knekker koden for lukkede anlegg i sjø

Lukkede anlegg er ingen ny oppfinnelse. Ulike forsøk er gjort med lukkede anlegg siden 1980-tallet, men utfordringer som dårlig holdbarhet på materialer eller utilstrekkelig vanngjennomstrømming hindret kommersiell bruk i den første tiden.

– Det er først etter 2017, da Cermaq inngikk et samarbeid med Fiizk, et norsk selskap innenfor akvakulturteknologi, at konseptet med lukket merd har kunnet nå sitt sanne potensial, sier Takle.

Nå i sitt fjerde utsett, inneholder Cermaqs lukkede merd fisk fra rundt 80 gram. Der holdes den til den har vokst til ca. 1000 g.

3 Closed cages 01
Lukkede merder gir fysiske barrierer mellom oppdrettslaksen og omgivelsene

"Oppdrett i dette systemet viser så langt ingen lakselus, og fisken viser en like god utvikling sammenlignet med fisk i åpne merder, som er standard i næringen," sier Vicki Savoie, Cermaq Canadas direktør for bærekraftig utvikling på østkysten. Hemmeligheten bak suksessen er tilstrekkelig vannutvekslingshastighet og oksygensystemer som støtter fisken.

“Oppdrett i dette systemet viser så langt ingen lakselus, og fisken viser en like god utvikling sammenlignet med fisk i åpne merder, som er standard i næringen”

–Vicki Savoie, Cermaq Canada´s director of sustainable development, East Coast

Nye oppdrettsmuligheter

Cermaq har en stor del av sin drift i Nord-Norge, hvor forholdene for oppdrett av laks er blant de beste i verden. Men ettersom etterspørselen etter oppdrettsfisk øker, må andre regioner vurderes. Alger, maneter, lite oksygen og rovdyr kan alle utgjøre et problem noen steder, men tilnærmingen med lukket anlegg gjør det mulig å løse alle disse utfordringen.

Selv på steder hvor oppdrett har vært etablert lenge, åpner lukkede merder for muligheten til å drive mer effektivt oppdrett.

"I Canada er det steder der lukkede merder kan erstatte de eksisterende åpne merdene," sier Savoie.

“I Canada er det steder der lukkede merder kan erstatte de eksisterende åpne merdene.”

–Vicki Savoie, Cermaq Canada´s director of sustainable development, East Coast

3 Closed cages 02
Laks trenger tilgang til overflaten for å fylle svømmeblærene. Dessverre er det også her lakselusen er mest vanlig.

Hvis det er en ulempe med det lukkede merd-systemet, er det energibruk. Mye av energien kommer fra dieseldrevne generatorer. Men Cermaq samarbeider med BC Hydro, et energiselskap som opererer på Vancouver Island, for å utforske måter å utvide strømnettet på. Dette vil være fordelaktig både for Cermaq og lokalsamfunn i grisgrendte strøk, der eksisterende kraftinfrastruktur ofte mangler.

Oppdrett er et stort ansvar, og det er av hensyn til velferden til dyrene og havets økosystemer at Cermaq har investert så mye i å utvikle lukket merd-teknologi. Med riktig regulerings- og infrastrukturstøtte kan oppdrett med lukkede merder forbedre helsen til både oppdretts- og villfiskbestander samtidig som det bidrar til en bærekraftig utvikling av kystsamfunnene.

Vil du lese mer?

01 Higher output lower emissions fetaured image

Produsere mer klimavennlig protein

Med et mål om å kutte 35 % av klimagassutslippene (GHG) innen 2030, konsentrerer Cermaq seg om å redusere bruken av fossilt brensel.