Løsningen finnes i havet

Mulighetene finnes i havet

Verdens voksende befolkning trenger mer mat, men nesten 100 prosent av tilgjengelig jordbruksareal er allerede i bruk. Hvordan løser vi denne store utfordringen? Erik Giercksky, leder av FNs Global Compact Ocean Platform, er ikke i tvil.

«I løpet av de neste årene må vi virkelig se en tydelig overgang til mer bærekraftig matproduksjon. Knappe ressurser på land vil ikke være i stand til å gi tilstrekkelig mat til å mette en voksende befolkning på en bærekraftig måte, spesielt på proteinsiden, sier Giercksky."

“Vi vet at havet må brukes mer og på en smartere måte. Havbruk kan til dels erstatte mange av delene i matsystemet vi har i dag, sier Giercksky.”

–Erik Giercksky, leder av FNs Global Compact Ocean Platform

Sea the opportunities 05

Erik & Steven

Til venstre: Erik Giercksky leder Global Ocean Coalition i FNs Global Compact, som er FNs globale plattform for næringslivet.
Til høyre: Steven Rafferty er administrerende direktør i Cermaq med 30 års internasjonal erfaring i havbruksnæringen

I et møte med Steven Rafferty, den nye konsernsjefen i Cermaq, et av verdens største oppdrettsselskaper, diskuterer Giercksky hvordan havbruk kan forbedre matsikkerheten. Ikke overraskende er begge lederne enige om behovet for en stor økning i produksjonen:

«Havbruk er en fin måte å produsere bærekraftig protein på. Næringen prøver å løse noen av utfordringene knyttet til å redusere miljøbelastningen og mer bærekraftig produksjon, samtidig som produksjonen økes. Det er fascinerende å se hvordan teknologi, smart drift og globalt samarbeid nå beveger seg i samme retning, sier Giercksky.

Rafferty understreker også behovet for en mer transparent havbruksnæring. Oppdrettsnæringen bør være åpne om sine utfordringer, sier han.

Sea the opportunities 03

“Vi kan ikke ha ting som rømming. Vi må øke overlevelsesraten til laksen og redusere karbonutslipp”

–Steven Rafferty, konsernsjef i Cermaq

"Vi må også gi informasjon til alle interessenter, fra forbrukere til næringen for øvrig, slik at de forstår hva vi driver med. Som et ledende selskap må Cermaq være i forkant av innovasjon og forskning for å videreutvikle oppdrett på en måte som ivaretar naturens interesser best mulig. Vi må samarbeide med myndighetene og lytte til hva kritikere sier til oss. Ved å bruke havet er vi ansvarlige for miljøet og det er i vår egen interesse å forvalte det på en bærekraftig måte."

Storskala forskning og utvikling

Rafferty startet i bransjen for 30 år siden, og det har vært stor fremgang på mange fronter på kort tid, sier han.

«I løpet av de siste fem til ti årene har vi gjort store forbedringer. Vi bruker ny teknologi, kunstig intelligens, big data og andre innovasjoner for å få mer informasjon slik at vi hele tiden kan forbedre driften vår. Cermaq har et konsept kalt iFarm, som bruker kunstig intelligens for å identifisere helseproblemene til hver enkelt laks. Systemet kan oppdage ting som sykdommer eller lakselus, sier Rafferty.

For å brødfø en voksende befolkning trenger menneskeheten en 50 prosent økning i matproduksjonen innen 2050. Jordbruken er på nesten 100 prosent utnyttelse – ​​men vi kan bruke havet til å produsere mer mat. To tredjedeler av verden er hav, men vi bruker bare 5 prosent av det til matproduksjon. Beregninger tyder på at mindre enn 5 prosent av proteinene kommer fra havet. Verden har åpenbart en stor utfordring med denne ubalansen – så hva gjør vi?

“I dag med krigen i Ukraina, men også med pandemien, ser vi økende bekymringer for matsikkerhet i hver regjering og på internasjonalt nivå i FN”

–Erik Giercksky, leder av FNs Global Compact Ocean Platform

"Jeg tror disse bekymringene fremhever behovet for å ha bedre verdikjeder og kortere veier til markedet slik at du kan sikre produksjonen av mat i ditt eget land," sier Giercksky.

Fiskeri og oppdrett kan være en del av den løsningen. Men det tar tid å utvikle avansert oppdrett slik Cermaq gjør. En ytterligere vurdering er hvordan vi kan produsere mer samt sikre denne forsyningen på lang sikt.

Lakseoppdrett alene kan ikke dekke gapet i verdens matproduksjonsbehov innen 2050, men det kan bidra betydelig med bedre og mer bærekraftig fôr til fisk, og ny akvakulturteknologi for å øke matsikkerheten.

"Matsikkerhet er den største bekymringen for meg. Å tilføre sunn mat må være trygt, så alle ingrediensene som skal inn i laksen må være trygge. Vi er heldige som produserer sunne proteiner som har et lavt karbonavtrykk. Laks har et omregningsforhold på nesten 1:1, noe som betyr at vi får ca. ett kilo fiskekjøtt fra rundt en kilo fôr . Det er en mulighet for folk å spise sunne proteiner produsert i stabile miljøer, sier Rafferty.

Giercksky mener havbruk kan være et viktig bidrag til dimensjoner som er avgjørende for vår felles fremtid.

“"Jeg ser absolutt en vekst i havbruksnæringen. Jeg mener, det er en grense for hvor mye villfangst både av fisk og annen sjømat vi kan ta. Men det vi ser nå er en økt appetitt på bærekraftig plantebasert oppdrett i havbruk, og også robust oppdrett av høy kvalitet.»”

–Erik Giercksky, leder av FNs Global Compact Ocean Platform

Havbruksnæringen vil også skape verdensomspennende jobbmuligheter, sier han.

"Vi vil se vekst over hele verden, ikke bare i de kalde fjordene i nord eller helt i sør. Det er en veldig god ting. Forhåpentligvis kan det ta noe av presset fra landbaserte aktiviteter som er mer skadelige for klimaet og miljøet.»

FN og Cermaq ser behovet for forbedring

Rafferty understreker oppdrettslaksens begrensede innvirkning på knappe ressurser.

«Laks bruker nesten ikke ferskvann. Vi sørger også for at alle våre råvarer er sertifisert, og vi bruker ikke produkter som stammer fra slavearbeid. Fremtiden for lakseoppdrett er lys, vi har alle elementene på plass for å gjøre dette til en sunn fremtid, sier Rafferty.

Sea the opportunities 05

Han foreslår mer samarbeid på globalt nivå, og å heve det strategiske perspektivet fra 5-10 år frem til 30 år.

«Alle interessenter bør jobbe sammen og se etter felles løsninger for at næringen skal vokse på en bærekraftig måte. Hvis vi lykkes, kan vi også gjøre sjømat mer tilgjengelig for land som ikke har muligheten til å spise den i dag.»

Giercksky er enig:

"På en global skala blir privat sektor mer transparent. Bransjen må fortsette å vise sitt engasjement og ta del i diskusjoner som leverer på forbrukernes forventninger og statlige reguleringer. Vi må sørge for at veksten er vitenskapelig basert og bærekraftig, helt ned til de svært praktiske detaljene som prissetting av karbonutslipp, lus og transport og så videre. Det er mulig å få det til, sier han.