Løsningen finnes i havet

Trygg mat - trygt miljø

Maten vi kjøper i butikkene er et resultat av en lang og kompleks forsyningskjede. I dag opplever vi økt usikkerhet knyttet til bærekraftig matproduksjon og matsikkerhet. Cermaq ønsker å spille en ledende rolle i å løse disse utfordringene.

Av Steven Rafferty, Konsernsjef i Cermaq

Det er umulig å kommentere fremtidig matproduksjon uten å reflektere over situasjonen verden befinner seg i etter to år med pandemi, og de resulterende utfordringene som har oppstått innen global matproduksjon og logistikk.

Verden trenger mer mat

Som med de fleste matprodusenter, er Cermaq avhengig av fôrprodukter fra forskjellige kontinenter til oppdrett av laks. Matproduksjon og sikkerhet er viktigere enn noen gang, men det globale miljøet er under press. Mange internasjonale organisasjoner, med FN i spissen, har allerede konkludert med at vi må produsere 50 prosent mer mat innen 2050 for å brødfø verdens befolkning, som da vil være ni milliarder mennesker.

Blue Food Assessment*, et forskerteam på 100 av verdens ledende forskere, slår fast at verdens matsystemer må endres for å oppfylle FNs bærekraftsmål.

“Mer av maten vår må produseres i havet, som utgjør 71 % av planetens overflate. Men bare syv prosent av verdens mat kommer fra havet.”

–Steven Rafferty, Konsernsjef i Cermaq

Vi må gjøre mer

Konklusjonen er at vi må hente mer fra vannlevende dyr, planter og alger som dyrkes og fanges i ferskvann og marine miljøer. Gjennomtenkte investeringer og retningslinjer som fremmer en blomstrende, regenerativ «blå mat»-sektor kan bidra til å løse noen av de mest presserende utfordringene verden står overfor i dag. Cermaq anerkjenner disse utfordringene og vet at de må spille en rolle i å sikre matforsyning på lokalt, regionalt og globalt nivå.

Gjennom vår forpliktelse til Science Based Targets vil vi redusere klimagassutslippene med 35 prosent i vår egen verdikjede innen 2030. Vi vil også bidra til levedyktige lokalsamfunn gjennom direkte eller indirekte aktiviteter og partnerskap. Havbruk går ofte hånd i hånd med behov for sysselsetting og verdiskaping i distriktene. Samtidig skal vi sørge for at mennesker, fisk og nærmiljø til sjøs og på land har det bra.

Sterk virksomhet er sterk bærekraft

Som konsernsjef er jeg spesielt opptatt av operativ bærekraft, som betyr at globale mål krever spesifikke tiltak på tvers av alle deler av verdikjeden enten det er på gården, til sjøs, på produksjonsanlegget eller i transport til våre kunder.

03 Food securety and environment at risk 1

Våre 2800 ansatte i Chile, Canada og Norge bidro til våre sterke resultater i 2021. Deres engasjement og Cermaqs kunnskapsbaserte tilnærming har vært ekstremt viktig for våre resultater.

For meg er bærekraft og operasjonell dyktighet det samme.

“God fiskevelferd og fiskehelse, bruk av ny teknologi, mindre bruk av medisiner, bedre kvalitet, alt gir gode resultater. Disse er essensielle for jordbrukets legitimitet; det er i vår interesse å opprettholde et levende og rent hav.”

–Steven Rafferty, Konsernsjef i Cermaq

Jeg erkjenner at vi har rom for forbedring. I fremtiden må vi minimere rømming av fisk, og vi må ta enda bedre vare på alt liv i havet for å redusere vår påvirkning på miljø og klima.

Teknologi og innovasjon er ikke bare fest-ord

Cermaq har som mål å forbedre driften gjennom tiltak som mer individbasert oppdrett som Ifarm, mer klimavennlige fôrtyper produsert lokalt, lukket oppdrett, mer elektrifisering, mer resirkulering, mindre avfall og mer miljøvennlig transport.

Vi skal også sette andre i stand til å utnytte de positive ringvirkningene av oppdrett slik vi gjør i Norge og Chile med samproduksjon av alger og blåskjell. Rester av bioprodukter kan føres inn i sirkulære verdikjeder. Alt dette krever tett samarbeid med andre selskaper, politikere og myndigheter.

Tenk bærekraft på nytt

Dimensjoner som matproduksjon, helse, sosial utvikling og verdiskaping er også viktige bærekraftsindikatorer når man skal vurdere en industris samlede fotavtrykk. Fremskritt innen havbruk de siste 30 årene gjør meg optimistisk om at lakseoppdrett har en viktig rolle å spille, langt utover at det gir gode økonomiske resultater.

“Vi har som mål å levere for våre kunder, men er like forpliktet til å bidra til samfunnet generelt.”

–Steven Rafferty, Konsernsjef i Cermaq

I Norge viser samfunnsregnskapet for 2021 at vår virksomhet med 550 ansatte økte verdier tilsvarende 4 milliarder kroner, og skapte 2200 arbeidsplasser utenfor selskapet i Nordland og Finnmark. Vi ser lignende effekter i Chile og Canada. I Canada har vi for eksempel utviklet et sterkt samarbeid med First Nations-miljøer. Vi er samarbeidspartnere der vi skaper arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn som ellers gir få arbeidsmuligheter.

Laks - en sunn byggestein

For å være mer spesifikk; laksen vår gir helsegevinster for både samfunn, klima og mennesker. Laks er en lett fordøyelig proteinkilde. Den er rik på omega-3 fettsyrer, proteiner, fettløselige vitaminer, som vitamin D, selen, vitamin B12, vitamin A, jod og antioksidanter.

True Arctic China 1

Vi må ta mer vare på naturen enn noen gang før. Derfor er det et løfte for meg og mine 2800 kolleger i Chile, Canada og Norge å være gode voktere av oppdrettsområdene våre og holde dem i samme eller enda bedre stand enn i dag.

Takk for oppmerksomheten!

Blue Food Assessment

The Blue Food Assessment er et internasjonalt initiativ som samler over 100 forskere fra mer enn 25 institusjoner rundt om i verden. Stockholm Resilience Centre ved Stockholms universitet, og Stanford Universitys senter for havløsninger og senter for matsikkerhet og miljø, er ledende vitenskapspartnere. EAT er den ledende innvirkningspartneren.