Hamnefjord

Lokaliteten ligger sør for Gamneset i Hamnefjorden på Sørøya, Hammerfest kommune i Finnmark.

Anlegget ligger langs land med skråning sørvest for anlegget. Bunnen skråner relativt bratt ut fra land og slakere noe ujevnt gjennom anleggslokaliseringen med 46 – 88 meters dyp. Videre skråner bunnen ut mot dyp på ca. 115 m i Hamnefjorden. Under anlegget består bunnen i hovedsak av stein med skjellsand og silt. Det er ingen terskeldannelser mellom lokaliteten og Hamnefjordens sentrale dypområde.

For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch

Sertifiseringer

Hamnefjord er sertifisert i henhold til følgende standarder:

ASC (Aquaculture Stewardship Council)

ASC er en internasjonal miljøstandard for produksjon av laks. ASC-standarden stiller strenge krav i forhold til miljøbelastning, sosialt ansvar og dyrevelferd, og krever at vi rapporterer åpent om våre resultater.

Standarden er en frivillig 3.parts sertifisering hvor vi som produsent må dokumentere at vi oppfyller kravene til en bærekraftig produksjon.

Vi har som mål å sertifisere alle anleggene våre etter denne standarden.

Begge Cermaq Norways slakterier er sertifisert etter ASC Chain of Custody, som blant annet stiller krav til sporbarhet.

ASC landscape

GlobalG.A.P

GlobalG.A.P er en globalt anerkjent standard for produksjon av oppdrettsfisk. Standardens fokus er å sikre trygg og sporbar sjømat til forbrukeren, og en ansvarlig produksjon i forhold til dyrevelferd, miljø, ansatte og samfunn.

G Logo green

ISO 22000

ISO 22000 er en internasjonal standard for matvaretrygghet. Sertifiseringen sikrer at vår laks er produsert i henhold til alle krav relatert til matvaretrygghet.

ISO 9001

ISO 9001 er en internasjonal standard som setter krav når det gjelder systemer, ledelsesansvar, dokumenthåndtering, kundefokus, planlegging, kommunikasjon, ressursstyring, innkjøp, prosess, sporbarhet, avvikshåndtering og verifikasjon og forebyggende tiltak.