Svartfjell

Lokaliteten ligger i Storvika utenfor Svartfjell i Sagfjorden i Steigen kommune i Nordland.

Anlegget ligger skrått ut fra land, med en dybde under anlegget på 44 -156 meter. Bunnen skråner relativt slakt ut fra land, brattere gjennom anlegget og mot dyp på over 400 meter sentralt i fjorden. Det er ingen terskel mellom anlegget og fjordens sentrale dypområde. Under anlegget består bunnen for en stor del av fjell og stein, samt silt og noe skjellsand.

For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch

Sertifiseringer

Svartfjell er sertifisert i henhold til følgende standarder:

ASC (Aquaculture Stewardship Council)

ASC er en internasjonal miljøstandard for produksjon av laks. ASC-standarden stiller strenge krav i forhold til miljøbelastning, sosialt ansvar og dyrevelferd, og krever at vi rapporterer åpent om våre resultater.

Standarden er en frivillig 3.parts sertifisering hvor vi som produsent må dokumentere at vi oppfyller kravene til en bærekraftig produksjon.

Vi har som mål å sertifisere alle anleggene våre etter denne standarden.

Begge Cermaq Norways slakterier er sertifisert etter ASC Chain of Custody, som blant annet stiller krav til sporbarhet.

ASC landscape

GlobalG.A.P

GlobalG.A.P er en globalt anerkjent standard for produksjon av oppdrettsfisk. Standardens fokus er å sikre trygg og sporbar sjømat til forbrukeren, og en ansvarlig produksjon i forhold til dyrevelferd, miljø, ansatte og samfunn.

G Logo green

ISO 22000

ISO 22000 er en internasjonal standard for matvaretrygghet. Sertifiseringen sikrer at vår laks er produsert i henhold til alle krav relatert til matvaretrygghet.

ISO 9001

ISO 9001 er en internasjonal standard som setter krav når det gjelder systemer, ledelsesansvar, dokumenthåndtering, kundefokus, planlegging, kommunikasjon, ressursstyring, innkjøp, prosess, sporbarhet, avvikshåndtering og verifikasjon og forebyggende tiltak.