Nyheter

18.01.2024

Cermaq har blitt pålagt å redusere produksjonen i Økssundet

Cermaq har mottatt vedtak fra Statsforvalteren i Nordland om nedjustering av produksjonen på lokaliteten Oksøy med 1/3, fra 5 400 tonn til 3 600 tonn. Vedtaket vil ikke gi konsekvenser for lokale arbeidsplasser på kort sikt, men vil ramme kommunene Steigen og Hamarøy i form av lavere aktivitet. Det vil også påvirke Cermaqs framtidige beslutninger for vekst i Nordland.

11312 Oksøy BEO

Bakgrunnen for saken var en prosess som Cermaq startet i 2019 hvor selskapet søkte om økning av areal og biomasse på Oksøy og Anevik. I sammenheng med dette ble det gjennomført en pålagt undersøkelse av biomangfold og her ble det gjort funn av levende korallforekomster.

Som svar på søknaden fra 2019 vedtok Statsforvalteren først økt utslippstillatelse for lokalitet Anevik i 2020 fra 5400 tonn MTB til 8000 tonn. Senere, i februar 2022, varslet Statsforvalteren i stedet mulig tilbaketrekking av utslippstillatelsene for begge lokaliteter. Statsforvalteren la da til grunn at videre drift kunne få negative konsekvenser for rødlistede arter og naturtyper, ref koraller.

Både Statsforvalter og Cermaq er enige om at det mangler et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for påvirkningen på koraller fra oppdrett, noe Cermaq ønsket å bidra med i søknadsprosessen for Oksøy og Anevik.

Som del av dette gjennomførte derfor Cermaq i 2021 en omfattende kartlegging av bunnforhold og påvirkning på sjøbunn og fjorden. Vi identifiserte og foreslo konkrete tiltak for å redusere risiko for eventuell påvirkning, herunder et omfattende overvåkningsprogram med slamoppsamling for å beholde dagens MTB-volum. Dette for å verifisere hvilken reell påvirkning anleggene hadde.

Statsforvalterens vedtak medfører imidlertid et nedtrekk av biomasse på Oksøy og er basert på en føre-var vurdering i forhold til koraller. Den vil dermed ikke gi en reell vurdering om dagens volum har hatt påvirkning.

Cermaq har drevet produksjon på Oksøy siden 1992 og Anevik siden 2009, noe som skulle tilsi at oppdrett og koraller har levd sammen over mange år. Driftskonseptet siste 10 år har hatt vekselvis drift med lang brakkleggingstid. Dette har gitt gode resultater både biologisk og miljømessig hvor miljøtilstanden har vært karakterisert til å være god eller meget god.

Cermaq er svært opptatt av å sikre biomangfold i havet hvor vi blant annet har mange aktiviteter for å sikre villaks i våre produksjonsområder. Koraller er også viktig for økosystemer i havet og noe vi ønsker å sikre et livskraftig grunnlag for. Samtidig er vi enige om at vi mangler kunnskap om hvordan koraller eventuelt påvirkes av oppdrett. Det synes derfor å være et sterkt behov for objektive kriterier for vurderinger rundt biomasseøkninger og lokalitetssøknader ved forekomster av koraller nært oppdrettsanlegg. Dette fordi myndighetene anser at bare 1/5 av norske korallforekomster er kartlagt, noe som da kan bli utfordrende for mange områder langs kysten.

Vi vil nå gjøre en helhetlig vurdering om vi skal klage på vedtaket.