Vår produksjon

Forebyggende fiskehelse sikrer god fiskevelferd

For å sikre best mulig fiskevelferd, en høy kvalitet på sluttproduktet, og for å oppfylle de strengeste krav til bærekraft, er forebyggende fiskehelse noe av det viktigste vi jobber med i Cermaq.

Å jobbe forebyggende med fiskehelse innebærer å være i forkant, for å sikre at fisken gjennom hele livssyklusen holder seg frisk. På den måten kan vi unngå håndteringer og behandlinger av fisken, som både er med på å svekke fiskehelse og velferd, men også kan ha innvirkning på miljøet.

God forebyggende fiskehelse handler til syvende og sist om god drift, kunnskap og sunn fornuft.

God kvalitet på det vi legger inn

 • Vannkvalitet – gi laksen et best mulig miljø å leve i
 • Rognkvalitet – kvalitetssikre grunnlaget for vår produksjon
 • Smoltkvalitet – gi laksen en best mulig forutsetting for å leve i sjøen
 • Ernæringsstatus – gi laksen de rette byggesteinene for en god vekst og en god helse.

God produksjon

 • Vaksinasjon – trigge og benytte laksens eget infeksjonsbekjempelsesapparat
 • Reduksjon av stress – Minimaliserer belastningen på fisken, og gi den så gode og stabile vilkår som vi kan
 • Bio-sikkerhet – Sikre at vi ikke får inn eller sprer sykdommer i produksjonen
 • Overvåkning av patogen - forutse sykdomsutbrudd og kunne unngå eller redusere effekten av dem, altså riktige tiltak til rett tid
 • God diagnostikk - sikre god og korrekt oversikt over helse og sykdomsstatus, for å kunne gjøre de riktige tiltakene for fisken

Kunnskapsrike og dyktige medarbeidere

 • Gode holdninger og kunnskap hos våre ansatte - sikrer at laksen håndteres skånsomt og med respekt
 • Fornuftig bruk og kontroll med legemidler og kjemikalier - begrense bruken til det absolutt nødvendige
 • Områdeforvalting – optimalisere drift og samhandlinger med tanke på konsekvenser for villfisk og andre aktører

Forskning og innovasjon kan forbedre fiskehelse og -velferd