Nyheter

15.12.2023

iFarm: kjenner igjen enkeltfisk i merda ved hjelp av kunstig intelligens

iFarm er et oppdrettsprosjekt basert på kunstig intelligens og maskinlæring med mål om å forbedre helse og velferd i merdene. Nå kan teknologien kjenne igjen enkeltfisk ved hjelp av kunstig intelligens og lage en helsejournal for hvert individ i merda.

iFarm oppsett i merde på Hellarvika i Steigen

I september 2020 ble det satt ut fisk i iFarm for aller første gang hos Cermaq. Gjennom de første fasene av prosjektet har det vært fokus på å tilpasse iFarm-enheten fiskens atferd og utvikle kamera- og billedkvalitet i iFarm-enheten. Målet er individbasert oppdrett.

Hver laks har unikt utseende


Nå klarer BioSort med hjelp av kunstig intelligens å kjenne igjen enkeltfisk i en merde og gi fisk en egen helsejournal. Også de bakenforliggende software systemene for helsejournaler og registrering av helserapporter for individer kjører nå live

«Vi har jobbet med algoritmene for ansiktsgjenkjenning av laks i lang tid og opparbeidet en bildedatabase av fisk fra ulike livsstadier, og dette er nå tatt i bruk online på anlegget Hellarvika hos Cermaq i Steigen. Det vil si at hver gang en fisk blir sett av iFarm-sensoren så sjekkes fiskens identitet, og en helserapport som inkluderer velferdsindikatorer, lus, vekt og k-faktor, lagres i individets journal for hver registrering. På den måten får vi en historikk på enkeltfisk som kan brukes for å følge individets tilvekst, og eventuelle velferdssymptomer. Har fisken for eksempel et sår, så kan vi se om det gror, eller forverrer seg og fisken eventuelt bør fjernes for å unngå smittespredning. Når dette er ferdigutviklet til et kommersielt produkt vil overvåking av enkeltfisk og hele populasjonen gi løpende fasit på tilveksten og mulighet til å dokumentere god fiskevelferd for populasjonen», sier daglig leder i BioSort, Geir Stang Hauge.

Det jobbes nå med å øke datagrunnlaget for de forskjellige maskinsynalgoritmene slik at nøyaktigheten på individgjenkjenning og informasjon i helsejournalen til fisken øker.

«Maskinsyn for fiskehelseovervåking vil i fremtiden gi oss oppdrettere mulighet til å følge fisken tettere og over tid får vi en bedre forståelse av sykdomsforløp som vi kan omsette til bedre håndtering av utfordrende helsesituasjoner», sier leder for fiskehelse og prosjektleder for iFarm-prosjektet i Cermaq, Karl Fredrik Ottem.

Vellykket test av 2. generasjon sorter


I sommer demonstrerte BioSort at deres såkalte sorter, en robot hov, evner å fange enkeltfisk og forflytte fisken til en egen tank i vannoverflaten. Dette er kjerneteknologien som vil gjøre det mulig å ta ut fisk med lus for kontinuerlig lusefjerning i merden, samt fjerne syk fisk som kan smitte annen fisk. Dette kan da gjøres uten å forstyrre annen fisk og muliggjøre forebyggende fiskehelse på individnivå. Det å kunne ta ut enkeltfisk fra merden ved behov vil begrense tidlig utslakting som verktøy for å håndtere utfordrende situasjoner. Dessuten er målet å sortere ut fisk for fjerning av lus, før lusen blir kjønnsmoden. Lykkes vi med dette så vil det bety mye for lusepresset ikke bare for selve lokaliteten, men også for området som helhet.

«Selv om det ikke er et mål i opprinnelig prosjektplan i iFarm-prosjektet ser vi likevel for oss at neste steg i utviklingen er å få sortereren, sammen med sensoren, til å fungere autonomt og reagere på utvalgte kriterier, som lus, eller fisk med tegn til sår eller sykdom», avslutter Geir Stang Hauge.

Om iFarm

iFarm-prosjektet er et samarbeid mellom Cermaq, BioSort, ScaleAQ og Nofima. Cermaq har fått tildelt 4 utviklingskonsesjoner med iFarm.

Les mer om iFarm her: iFarm