Nyheter

05.11.2015

​Åpenhet gir bedre løsninger

Cermaqs kultur er basert på åpenhet. Vi samarbeider tett med Mattilsynet når vi har problemer med fiskehelse eller lus.

​Åpenhet gir bedre løsninger

Akkurat nå har oppdretterne i Finnmark problemer med økt dødelighet på grunn av sykdom (munnråte) og med lusepåslag. Dette er noe vi i Cermaq tar på det største alvor.

Hvorfor oppstår munnråte hos vår laks?

Bakteriene som gir munnråte (Tenacibaculum) finnes naturlig i sjøen og er nedbrytere av organisk materiale. De har derfor trolig en viktig rolle i det marine økosystemet. Enkelte arter i denne bakteriegruppen er i stand til å gi sårsykdom hos fisk.

Naturlige miljøfaktorer, som f.eks. omrøring av vannmasser og algeoppblomstring, vil kunne medføre at laksen eksponeres for disse bakteriene. Munnråte er først og fremst et problem hos smolt, som ikke har et like sterkt forsvar mot disse bakteriene som større fisk. Når ugunstige miljøfaktorer sammenfaller med smolt i merdene, kan dette i enkelte tilfeller medføre utbrudd av munnråte.

Hva gjør vi med fisk som er syk?

Når vi har fisk i vår varetekt har vi en plikt til å ivareta dyrevelferd, og dette kan bety å behandle syk fisk med antibiotika. Det kan også bety å slakte ut hele merden hvis behandling ikke er egnet. Uansett gjør vi alt for å hindre at flere fisk blir syke.

Hva gjør vi for å hindre at fisk blir smittet?

Målet vårt er å få utviklet en vaksine. Vaksiner er effektive mot sykdomsfremkallende bakterier som overføres horisontalt (via vannet). Cermaqs forskere har karakterisert den varianten av bakterien som finnes i sjøen i Finnmark, og påvist at det er denne bakterien som gir sykdommen munnråte. Dette er et viktig skritt på veien til vaksine.

Noen sykdommer smitter også fra stamfisk til rogn og yngel (vertikal smitte). Dette gjelder blant annet sykdommen som Hjerte- og Skjelett-muskelbetennelse (HSMB), Infeksiøs Lakse Anemi (ILA) og Infeksiøs Pancreas Nekrose (IPN). Derfor undersøker vi stamfisken vår sammen med stamfiskleverandørene for å sikre at den ikke er bærer av smitte, i tillegg til at vi benytter stamfisk som er selektert for motstandsdyktighet mot flere infeksjoner slik som IPN og Hjertesprekk (CMS). I dag kjøper vi en del av smolten vi bruker. Vi utvider nå vår egen smoltproduksjon for å bli selvforsynt med smolt, og da vil vi også få slik kontroll med all stamfisk vi bruker.

Hvorfor er det mye lakselus i Finnmark nå?

I Finnmark har vi lenge vært forskånet for luseproblemer som har vært lenger sør. Vær og strømforhold har nå ført til rask økning i antallet lus. På flere av Cermaqs anlegg kom vi over den fastsatte lusegrensen, men fikk så nivåene raskt ned igjen.

Vi samarbeider med de andre selskapene i Finnmark om effektiv avlusing. Vi vet at vi lykkes bedre når vi har en koordinert avlusing.

Mattilsynet er oppdrettsnæringene vokter og venn

I Cermaq er vi glad for at vi har et effektivt tilsyn som følger opp regelverket. Vi har valgt å gi Mattilsynet mer informasjon om forholdene på våre anlegg enn det som er påkrevet fordi vi anser at dette gir den beste basis for et tillitsfullt og effektivt samarbeid.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS