Nyheter

13.08.2021

Cermaq kutter 35 prosent av klimautslippene

Cermaq forplikter seg dermed til FNs klimamål om å holde seg godt under 2 grader temperaturøkning. Elektrifisering av båter og anlegg, fornybar energi og mer klimavennlig transport og fôrråvarer blir sentralt for fremtidens lakseoppdrett i Norge. Cermaq Norge har derfor lagt investeringsplaner på en halv milliard kroner for å redusere klimautslippene fremover.

Cermaq kutter 35 prosent av klimautslippene

"Laks er allerede en meget klimavennlig matkilde og fremover skal vi gjøre Cermaq-laksen enda mer bærekraftig. Samfunnet forventer at vi skal levere sunn og klimavennlig mat. Reduserte klimautslipp og mindre miljøpåvirkning blir svært viktig for oss og bransjen fremover", sier adm. direktør i Cermaq Norge, Knut Ellekjær.

"Vi erkjenner at vi må gjøre tiltak for å bedre tilstanden i havet, ikke bare innen oppdrett. Våre kutt er i absolutte tall og vi setter også mål og har tiltak for hele verdikjeden fra fôrproduksjon til transport til kunder. Vi beregner også forpliktelsene til klimamålet med intensjon om å vokse, noe som gjør målet enda mer ambisiøst samtidig som vi kutter utslipp fra en allerede lav base", sier Ellekjær.

"Det utgjør 10 prosent av dagens utslipp. Samtidig vil 84% av fisken for salg leveres fra null-utslippsanlegg allerede i 2023. Dette skyldes at vi siden 2015 har jobbet målrettet med å skifte ut dieselgeneratorer med landstrøm. Der hvor landstrøm ikke er en mulig energikilde vil vi installere hybridløsninger som vil gi en estimert reduksjon på 40 prosent av dagens utslipp per anlegg. Først ut vil være anleggene Bakfjorden i Finnmark og Hjertøya i Nordland. Videre skal vi ta i bruk seks batteridrevne, fossilfrie arbeidsbåter, hvor vi både bygger om gamle båter og kjøper nye, sier regiondirektør i Nordland, Snorre Jonassen.

"Samfunnets forventninger når det gjelder å redusere klimautslippene har økt kraftig. Cermaq skal skal bidra med grep i egen verdikjede, men også sette mål og tiltak for underleverandører fra fôrproduksjon til transport til kunder", sier Jonassen.

Forplikter seg å til å nå FNs klimamål

Cermaqs ambisjon for alle virksomheter er å redusere de absolutte klimagassutslippene med 35 % innen 2030 med 2019 som basisår.

Cermaq i Nordland og Finmark vil i 2023 ta i bruk en ny hybrid brønnbåt drevet av batteri og generatorer. Det vil redusere utslippene tilsvarende 1100 fossildrevne personbiler.

Investerer en halv milliard kroner for å redusere klimautslipp

"Dette betyr at Cermaq totalt fra 2014 til 2030 vil investere en halv milliard kroner i Nord-Norge på utslippsreduserende tiltak. Vi engasjerer oss sterkt i klimaarbeidet både globalt som deltaker i internasjonale nettverk og på det lokale plan. Med dette utslippskuttet blir Cermaq nå ett av fem akvakulturselskaper med de mest forpliktende klimamålene i verden, sier regiondirektør Jonassen.

Fôrproduksjon og transport til markeder utgjør nesten 80% av selskapets totale klimaavtrykk.

"Derfor blir det også viktig å jobbe sammen med leverandører og partnere for å forbedre klimaavtrykket på disse områdene", sier Jonassen.

Cermaqs mål og tiltak er nemlig basert på det internasjonale rammeverket «Science Based Target Initiative. Mål og tiltak er basert på klimavitenskap og hva som kreves for å kunne holde seg under FNs klimamål på under 2 grader temperaturøkning frem mot 2050. Reduksjon og tiltak blir derfor verifisert av sertifisert tredjepart og inneholder kun reelle reduksjoner.

Fakta om Science Based Target Initiative (SBTi):

Cermaqs mål er satt i henhold til Science Based Target Initiative. Målene defineres og beregnes ut fra den nyeste klimavitenskapen og gjennomgås eksternt av nøytral tredjepart. Målene inkluderer kun reelle reduksjoner, ikke kompensasjon for utslipp. Mål og rapportering på årlige reduksjoner vil vises på SBTi sine nettsider, www.sciencebasedtargets.org. Deretter forplikter Cermaq seg til å rapportere på utviklingen av utslipp i forhold til planer fremover.

De viktigste tiltakene for å redusere Cermaqs klimautslipp

  • Overgang fra fossile energikilder til fornybare energikilder/hybridløsninger på anlegg og arbeidsbåter
  • Energieffektivitet for å redusere det totale energiforbruket
  • Klimakrav til fôr
  • Bedre fôrutnyttelse
  • Interne forskning og utviklingsprosjekter for å redusere utslipp
  • Effektivisere produksjonen med mindre ressurser
  • Optimalisere transport til markeder – tog, lastebiler med hybride energiløsninger og lavere klimagassutslipp

Cermaqs globale klimasamarbeid og forpliktelser

Cermaqs satsing på klimatiltak skjer både i egen virksomhet og i internasjonale industripartnerskap.

Havbruk klimagass rapportering rammeverk med Global Salmon Initiative (GSI) og World Wildlife Fund (WWF):

Gjennom Global Salmon Initiative, som representerer 40% av alle lakseproduserende selskaper globalt, utvikler Cermaq et GHG-rapporteringsrammeverk for oppdrettslakssektoren (og sannsynligvis havbruk i større grad) sammen med World Wildlife Fund. Vår intensjon er at dette vil gi et konsistent rammeverk for rapportering på tvers av sektoren, samt gjøre det mulig å sammenligne sjømat mer nøyaktig med landbaserte proteiner.

Global Seafood Guide om hvordan man setter Science Based Targets (SBTs):

Cermaq leder sjømatarbeidet i FNs Global Compact sin Havplattform globalt. FN Global Compact erverdens største bærekraftsinitiativ for næringslivet, og utvikler for tiden en sjømatguide for å gjøre det lettere for flere selskaper å sette vitenskapsbaserte mål for å nå målene i Paris-avtalen. Guiden skal lanseres i forbindelse med FNs klimakonferanse i COP26 2021.

Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS):

Cermaq er en av grunnleggerne av samarbeidet mellom forskning og sjømatselskaper Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS), der 10 av de største sjømatselskapene globalt deltar. Cermaq samarbeider med medlemmene for å dele og utvikle beste praksis , og jobber blant annet for å oppmuntre flere sjømatbedrifter til å sette vitenskapsbaserte mål.

Cermaq bidrar også i:

  • Blue Road to COP26-arbeidsgruppen i FNs Global Compact, og bringer fiskeri- og havbrukssektoren, beslutningstakere, vitenskap og sivilsamfunn sammen for å identifisere hvordan sjømat kan bidra til å nå Paris-avtalens mål.
  • Arbeidsgruppen for FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC) som forrige måned lanserte visjon om at havet skal levere løsninger slik at man når målet på kun 1,5 ° C oppvarming i 2050
  • Advisory Network of the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, og samarbeider med beslutningstakere for å utvikle og håndheve helhetlige politiske rammeverk for marin planlegging, fiskeri og havbruk globalt.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS