Nyheter

07.11.2017

Cermaq søker 13 utviklingskonsesjoner for FlexiFarm - lukka merd med smitterensing

FlexiFarm er et flytende, lukka merdanlegg basert på gjennomstrømmings-teknologi som tar lukka merd-teknologi til et helt nytt nivå.

Cermaq vil bli ledende innen teknologiutvikling som bidrar til bærekraftig matproduksjon. FlexiFarm styrker Norges konkurransefortrinn innen kystnær matproduksjon, og svarer på utfordringene politikere, myndigheter, miljøorganisasjoner, våre kunder og ikke minst næringen selv ønsker løst.

FlexiFarm er et flytende, lukka merdanlegg basert på gjennomstrømmings-teknologi som tar lukka merd-teknologi til et helt nytt nivå. FlexiFarm renser vannet for alle former for smitte før det tas inn i anlegget.

Målet med FlexiFarm er å redusere tap av fisk i sjøfasen, beskytte miljøet mot uønsket påvirkning, øke produktiviteten, og samtidig redusere driftskostnader.

- Vi er opptatt av innovasjon som styrker bærekraftig oppdrett på eksisterende lokaliteter i kystnære områder. Det kjennetegner både denne løsningen og iFarm-konseptet for individbasert havbruk. Cermaq har ledende kompetanse innen oppdrettsteknologi og fiskehelse, og har de beste forutsetninger til å lykkes med disse tunge innovasjonsløpene sier Knut Ellekjær, adm. Dir. i Cermaq Norway.

FlexiFarm skal utvikles for bruk på alle lokaliteter inntil signifikant bølgehøyde på 2,5 m, og kan dermed brukes på over 80 % av eksisterende lokaliteter i Norge. Dermed kan FlexiFarm styrke konkurransekraften i eksisterende virksomheter og sikre fremtidig verdiskaping langs hele kysten.

- Det er et hovedmål for utviklingen av FlexiFarm at investerings- og driftskostnader skal holdes lave, og at forventede effekter skal sørge for at kostprisen pr kg laks går ned, sier Magnus Stendal, daglig leder i Botngaard System AS.

Reduserer tap i sjøfasen

I FlexiFarm vil inntaksvannet bli filtrert og deretter renset med ultrafiolett lys (UV) for å hindre inntak av lus, alger, bakterier og virus.

- Det største problemet for norsk oppdrettsnæring er det store tapet i sjøfasen, som hovedsakelig skyldes patogener og til en viss grad tap i forbindelse med avlusninger. Ved å rense inntaksvannet for patogener og lus vil tap av fisk kunne reduseres dramatisk. Vi har lykkes med å designe en løsning som både løser de biologiske og miljømessige utfordringene til næringen og som vil bli lønnsom å implementere sier Harald Takle, forskningsleder for oppdrettsteknologi i Cermaq.

Hindrer rømming og lus

FlexiFarm passerer skillet fra semi-lukka til lukka anlegg. Dermed blir det ingen lus eller smitte på fisken i anlegget og heller ingen lus eller smitte slippes ut fra anlegget. Duken vil bli laget av fleksibel, vedlikeholdsfri kompositt og er rømningssikker.

Ny behandling av utslipp

FlexiFarm skal ha et system for kverning og spredning av slammet over et større areal for å hindre punktbelastning under anlegget. Tilførselen av organisk materiale kan tilpasses områdets naturgitte kapasitet. Ved kverning kommer ingen hele pellets ut fra anlegget.

FlexiFarm vil ha mulighet for oppsamling av slam. Avløpsvannet vil da bli ført over et filter, der slammet blir samlet opp og transportert til land for videre bearbeiding.

FlexiFarm er utviklet av Cermaq i samarbeid med Botngaard System, Xylem og Serge Ferrari.


For ytterligere kontakt

Harald Takle, forskningsleder for oppdrettsteknologi Cermaq Group, mobil +47 911 19 945

Knut Ellekjær, administrerende direktør i Cermaq Norway, mobil +47 928 99 604

Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter, med en daglig produksjon på 1,3 millioner porsjoner sunn og bærekraftig laks. Vår laks nytes årlig av mennesker i over 20 land over hele verden.

Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har i overkant av 500 dedikerte og dyktige ansatte. I 2015 hadde Cermaq Norway en omsetning på 3,3 milliarder norske kroner. Vi bidrar til langsiktig, bærekraftig verdiskapning og arbeidsplasser i lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Cermaq Norway er en del av Cermaq Group AS. Cermaq Group er verdens nest største produsent av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Chile og Canada. Cermaq Group er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.

Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter, med en daglig produksjon på 1,3 millioner porsjoner sunn og bærekraftig laks. Vår laks nytes årlig av mennesker i over 20 land over hele verden.

Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har i overkant av 500 dedikerte og dyktige ansatte. I 2015 hadde Cermaq Norway en omsetning på 3,3 milliarder norske kroner. Vi bidrar til langsiktig, bærekraftig verdiskapning og arbeidsplasser i lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Cermaq Norway er en del av Cermaq Group AS. Cermaq Group er verdens nest største produsent av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Chile og Canada. Cermaq Group er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.

Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter, med en daglig produksjon på 1,3 millioner porsjoner sunn og bærekraftig laks. Vår laks nytes årlig av mennesker i over 20 land over hele verden.

Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har i overkant av 500 dedikerte og dyktige ansatte. I 2015 hadde Cermaq Norway en omsetning på 3,3 milliarder norske kroner. Vi bidrar til langsiktig, bærekraftig verdiskapning og arbeidsplasser i lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Cermaq Norway er en del av Cermaq Group AS. Cermaq Group er verdens nest største produsent av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Chile og Canada. Cermaq Group er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.

Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter, med en daglig produksjon på 1,3 millioner porsjoner sunn og bærekraftig laks. Vår laks nytes årlig av mennesker i over 20 land over hele verden.

Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har i overkant av 500 dedikerte og dyktige ansatte. I 2015 hadde Cermaq Norway en omsetning på 3,3 milliarder norske kroner. Vi bidrar til langsiktig, bærekraftig verdiskapning og arbeidsplasser i lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Cermaq Norway er en del av Cermaq Group AS. Cermaq Group er verdens nest største produsent av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Chile og Canada. Cermaq Group er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS