Nyheter

02.12.2020

Cermaq støtter havpanelet - er klar for å bidra 100%

Havpanelet slår fast at det er et stort potensial for økt matproduksjon gjennom marint oppdrett. Matproduksjonen i havet kan seksdobles innen 2050 ved å sette bærekraft i sentrum for forvaltning av havet. Cermaq er klar til å levere, og vil fortsette å bidra til at Norge og verden kan nå sine mål for bærekraftig utvikling.

Potensialet for oppdrett av lavtrofiske arter, som tang og tare, er stort, og arter som laks vil være en viktig vektor for å bringe nytt havprotein via fôr til næringsrik og velsmakende mat, og på den måten bidra til både menneskers og jordas helse.

Havpanelet bygger på solide forskningsrapporter som The Future of Food from the Sea samt klima- og økonomianalyser som dokumenterer at akvakultur er en av næringene som kan og bør skaleres opp for å bidra med sunn og klimavennlig mat, bidra med økonomisk vekst og begrense klimagassutslipp fra matproduksjon på land.

«Jeg vil gratulere Havpanelet med en utmerket rapport, som peker på hvordan beskyttelse, produksjon

og velstand går hånd i hånd. Rapporten slår fast at vi kan produsere seks ganger mer mat i havet, og da vil ulike former for havbruk spille en viktig rolle. Potensialet for oppdrett av lavtrofiske arter, herunder tang og tare, er stort, og arter som laks vil være en viktig vektor for å bringe nytt havprotein via fôr til næringsrik og velsmakende mat, og på den måten bidra til både menneskers og jordas helse», sier Cermaqs konsernsjef Geir Molvik.

Cermaq har som en av grunnleggerne av FNs Global Compact Havplattform og aktiv deltaker i parternskapet SeaBOS, støttet opp om Havpanelets arbeid.

«Det er inspirerende hvordan rapporten vektlegger at det nå kreves politisk handling. Dokumentasjonen er der, de store ord er sagt på globale arenaer, nå er det tid for handling lokalt. Cermaq forventer å se at den klare henstilling fra Havpanelet om den handling som kreves for å nå målet om økt matproduksjon i havet, blir fulgt opp nasjonalt. For Cermaq er dette særlig viktig i Chile, Canada og Norge, alle land der statslederne er med i havpanelet», sier Geir Molvik.

Havpanelet peker også på at oppdrett må redusere sin miljøpåvirkning. Vekst i oppdrett krever forbedringer i dagens praksis. Derfor utvikler Cermaq iFarm, individbasert oppdrett der hver fisk kan få sin egen helsejournal, og vi utvikler lukkede anlegg, som Certus i Norge, SCCS i Canada og forhåpentligvis FlexiFarm med fullstendig rensing av inntaksvann. På samme måte arbeider vi med våre fôrleverandører om nye fôringredienser, som er en del av forskningsprogrammet ved vårt forskningsanlegg Arctic Research Center.

Related Content

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS