Nyheter

21.02.2023

Folla Alger og Cermaq tester ut nytt kombinert anlegg for laks og tare - vil bidra til det grønne skiftet

I forrige uke satte Folla Alger ut den første taren i sitt nye kombinerte oppdrettsanlegg for laks og tare i Steigen i Nordland.

Utsett av tare på det kombinerte oppdrettsanlegget i Steigen

Dette er verdens første sjøanlegg som er bygget for kombinert produksjon av både laks og tare, der taren skal dyrkes inne i selve oppdrettsanlegget. Anlegget er utformet som et tradisjonelt lakseoppdrettsanlegg med 24 bur, men med spesielle løsninger for taredyrking i de midterste burene og laks i de ytterste merdene på hver side. Folla Alger samarbeider med Cermaq om lakseoppdrettet på anlegget, mens SINTEF Ocean produserer den første tareleveransen til utsettet i sjø.

Ved anlegget skal effekten av kombinert oppdrett testes

- Kombinert drift kan gi god arealutnyttelse ved å produsere flere arter innenfor samme område. Dette arealet er allerede avsatt til laks, og ved å dyrke tare på samme anlegg i tillegg så håper vi å kunne bidra til å øke verdiskapingen. Dette oppsettet lar oss bruke næringsstoffene som laksen slipper ut på en fornuftig måte ved å produsere tare, som igjen kan brukes som blant annet råvare i nytt fôr, forteller forskningsleder i SINTEF Ocean, Silje Forbord.

- Vi vet at vi kan få opptil 50 % bedre tarevekst ved å dyrke den fram sammen med oppdrettsfisk. Nå skal vi også se på om det er flere fordeler ved kombinert drift, sier Forbord.

- Fiskeoppdrett og taredyrking er begge næringer for fremtiden, og vil være viktige bidragsytere til det grønne skiftet, sier styreleder i Folla Alger Tarald Sivertsen.

- Dette er et veldig spennende prosjekt for oss, der vi både kan få utnyttet næringsstoff rundt oppdrettsmerdene som en ressurs, og vi kan få opp flere alternative fôrråvarer. Det er god sirkulærøkonomi. I tillegg bidrar prosjektet til økt lokal verdiskaping og næringsutvikling, noe som er veldig positivt for alle som bor og driver her, sier Cermaqs produksjonsdirektør i Nordland Truls Hansen

Tare tar opp næringsstoffer fra laks

- Ved å dyrke taren sammen med fisk får taren bedre tilgang til næring, også i sesonger da det naturlig er mindre næringssalter i sjøen generelt, forteller Forbord.

En del av næringsstoffene som slippes ut fra laksemerder er vannløselige. Disse næringsstoffene vil gjødsle taren og føre til økt karbonfangst når taren vokser. Ved hjelp av fotosyntesen utnytter taren sollyset, vokser og binder karbon fra sjøen. Dette er den samme prosessen som trær og planter gjør på land. Prosjektet skal se på hvordan oppdrett av laks og tare kan ha gjensidig nytte av hverandre.

Hvilke positive effekter har tare på laks?

Prosjektet skal også se på hvordan tare-produksjon påvirker vannmiljøet i merdene, og hvilken effekt den kombinerte produksjonen har på helsa til fisken i merdene.

Folla Alger har fått Forsknings- og Utviklings-konsesjoner fra Fiskeridirektoratet for å gjennomføre prosjektet. SINTEF Ocean er ansvarlig for forskningen, som skal gjennomføres i tett samarbeid med NTNU og Nord Universitet.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS