Nyheter

24.10.2022

Godt årsresultat fra Cermaq, men usikkerhet rundt skatteforslag stopper investeringer for 4 milliarder og 300 nye arbeidsplasser i Nord-Norge

Cermaq Norge fikk et årsresultat på 1,7 milliarder kroner i 2021, noe som skulle brukes til nye arbeidsplasser og anleggsinvesteringer i Hasvik, Hammerfest og kommuner i Nordland. – Dette ville gitt 300 nye arbeidsplasser til Nord-Norge, men vi kan ikke investere med så stor usikkerhet som vi har nå, sier administrerende direktør, Knut Ellekjær.

Godt årsresultat fra Cermaq, men usikkerhet rundt skatteforslag stopper investeringer for 4 milliarder og 300 nye arbeidsplasser i Nord-Norge

"2021 ble et godt år både driftsmessig og markedsmessig med høy etterspørsel og høye priser etter pandemien. Vi har også hatt lite sykdom og hendelser gjennom året. Uten våre 600 flinke lakseoppdrettere i hele verdikjeden, ville vi aldri klart å levere slike resultater av en omsetning på i underkant av 6 milliarder kroner", sier Ellekjær

Men han er bekymret for fremtiden til norsk oppdrett, vekst og arbeidsplasser.

Planla investeringer på 4 milliarder og 300 nye arbeidsplasser

Siden 2015 har Cermaq investert over fem milliarder i Norge i settefiskanlegg, slakteri, flåter, båter og ny teknologi for mer bærekraftig drift. Dette har skapt 212 nye Cermaq- arbeidsplasser i Nordland og Finnmark. Samtidig har Samfunnsøkonomisk Analyse AS beregnet at ett årsverk i Cermaq gir 1,45 ekstra årsverk lokalt/regionalt. Dermed har aktivitetene skapt 307 årsverk i tillegg i tilknyttet industri og offentlig sektor, totalt 519 arbeidsplasser.

Årlig bidrar Cermaqs aktiviteter i Nordland og Finnmark til en verdiskaping på tilsvarende 4 milliarder kroner og nesten 2900 årsverk.

"Vi kjøpte ikke nye lisenser i auksjonen i oktober på grunn av uforutsigbarheten i rammebetingelser. Vi skulle investere nye 4 milliarder i postsmoltanlegg i Hasvik, utvidelse av slakteriet i Hammerfest og driftsinvesteringer i Nordland. Forslaget til ny skattemodell har imidlertid satt en stopper for det og med det 300 nye arbeidsplasser i Nord-Norge. Aktiviteten langs kysten stopper opp og det går allerede nå ut over vanlige folk og lokalsamfunn", sier Ellekjær.

(Se faktaboks nederst)

Cermaq ville rundet investeringer på 9 milliarder kroner i Norge

Med planlagte og gjennomførte investeringer, ville Cermaq rundet investeringer på 9 milliarder kroner siden selskapet ble solgt fra regjeringen i 2014 til Mitsubishi Corporation. Staten kommer nå tilbake som delvis «eier» av selskapet om grunnrenteforslaget går gjennom.

"Hvorvidt et statlig eierskap nå ville investert overskuddet tilbake i Nord-Norge slik vi har gjort, blir bare spekulasjoner. Cermaq Norge har i 3 av de siste 6 år ikke betalt ut utbytte. Vi har en særdeles god og langsiktig eier som har bidratt til arbeidsplasser og verdiskaping i Nordland og Finnmark hvor våre overskudd er reinvestert. Med basis i gode resultater to siste år, er det derfor naturlig å ta utbytte på 700 million kroner da vår eier også er vår bank", sier Ellekjær.

Han peker på at forslaget til ny skattemodell vil redusere Norges posisjon som ledende på lakseoppdrett.

"Som global aktør så ser vi at skattetrykket i Norge vil være det dobbelte av hva næringen har i Chile og Canada. Investeringer i Norge vil gå ned og det betyr også færre arbeidsplasser", sier Ellekjær.

Positive til å bidra

Cermaq er en betydelig arbeidsgiver i mange lokalsamfunn og viktig bidragsyter når det gjelder aktivitet og bolyst, noe selskapet vil fortsette med.

"Cermaq er positive til å bidra, men det er avgjørende at nytt skatteregime ikke svekker næringens konkurransekraft. Arbeiderpartiet har mål om å doble verdiskapingen i havbruk innen 2030, men det gjør ikke dette forslaget. Vi savner en tydelig næringspolitisk retning og forutsigbare rammebetingelser som gir grunnlag for investering og arbeidsplasser i Distrikts-Norge", sier Ellekjær.


Faktaboks:

Ca 300 arbeidsplasser satt på vent og tapt sysselsetting i bygg og anleggsindustrien

Smoltanlegg i Hasvik:

  • Investering satt på is som ville gitt 30 fulltidsstillinger i Cermaq og opptil 45 stillinger i tilknyttet servicevirksomhet og leverandørindustri. (1,45 pr årsverk i Cermaq)

Slakteriet i Hammerfest:

  • Skulle utvides og ville gitt opptil 40 nye arbeidsplasser og 60 årsverk i tilknyttet servicevirksomhet og leverandørindustri. (1,45 pr årsverk i Cermaq)

Investeringer i Nordland:

  • Ulike driftsinvesteringer i Nordland var planlagt å kunne gi 50 nye arbeidsplasser og opptil 70 jobber i tilknyttet servicevirksomhet og leverandørindustri. (1,45 pr årsverk i Cermaq)

Bygg og anlegg- og leverandørindustri:

  • Cermaqs investeringer i bygg og anlegg ville sysselsatt, ifølge Samfunnsøkonomisk analyse, minst et hundretalls årsverk for lokale og nasjonale entreprenører i byggeperioden.


Kontaktpersoner:

Adm. dir Knut Ellekjær, tlf 92896904

Kommunikasjon Lars Galtung, tlf 98214812

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS