Nyheter

29.09.2021

Tiltak for klima og biologisk mangfold på spill i COP 26

I forkant av COP 26 støtter Cermaq FAOs (FNs Food and Agriculture Organization) arbeid for å engasjere privat sektor i klimatiltak i mat fra sjøen. Satsing på mat fra havet (Blue Food) er nødvendig både for menneskers og planetenes helse.

For at havbruk skal bli klimabestandig må vi både kutte våre klimagassutslipp  og iverksette effektive tilpasningstiltak slik at vi kan fortsette å levere sunn mat fra havet fremover, sier Wenche Grønbrekk..

«For at havbruk skal bli klimabestandig må vi både kutte våre klimagassutslipp slik at temperaturstigningen er under 1,5 ° C og iverksette effektive tilpasnings- og avbøtende tiltak slik at vi kan fortsette å levere sunn mat fra havet fremover. Og vi må gjøre dette sammen i stor skala for å få den virkningen vi trenger», sier Wenche Grønbrekk, Cermaqs leder for bærekraftig utvikling i en paneldebatt på arrangementet arrangert av FAO og SeaBOS i tilknytning til COP 26

Anbefalinger fra deltakerne på FAOs og SeaBOS’ arrangementet inkluderer

• selskaper bør sette vitenskapsbaserte mål for utslippsreduksjon (SBTi)

• samarbeid mellom vitenskap og industri er nødvendig for klimahandlinger

• regenerativt oppdrett kan bidra til mer robuste systemer og forbedring av biologisk mangfold.

«Cermaq har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene sine med 35% innen 2030 med 2019 som basisår. Vi håper flere selskaper vil følge etter og sette et vitenskapsbasert mål», fortsetter Grønbrekk.

The Blue Food Assessment, utgitt 16. september, viser potensialet i mat fra hav og vann for å forbedre menneskers og jordas helse. Rapporten viste også at sjømat er svært mangfoldig, 23 ulike grupper arter som lever i vann og som brukes til mat står for tre fjerdedeler av den globale produksjonen.

Laks har potensial til å erstatte kjøttforbruk i visse deler av verden, på grunn av den høye kvaliteten og den sterke ernæringsprofilen. I andre regioner vil det være andre arter som er grunnlaget for bærekraftig vekst av sjømat.

«Cermaq utforsker samproduksjon med tare, der utslipp av næringsstoffer fra lakseoppdrett brukes som næringsstoffer til tareproduksjon, og binder samtidig karbon. Dette er også en del av kraften til sjømat», sier Grønbrekk.

Bakgrunnsinformasjon om Blue Food Assessment

Blue Food Assessment -rapporten oppsummerer funnene Blue Food Assessment i ni fagfellevurderte vitenskapelige artikler som tar for seg sjømatens rolle i våre matsystemer basert på bærekraft og næringsprofiler. Rapporten er ment å motivere beslutningstakere til å utnytte det ekstraordinære potensialet til sjømat for å støtte overgangen til en fremtid der matsystemer er mer rettferdige, sunnere, mer motstandsdyktige og mat produseres på måter som ikke bare gir flere mennesker mat, men også redusere presset på jordens ressurser.

Mer enn 100 ledende forskere står bak Blue Foods -vurderingen med Stockholm Resilience Center ved Stockholms universitet og Center for Ocean Solutions og Center on Food Security and Environment ved Stanford University som hovedpartnere.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS